Fritzing

来自开放百科 - 灰狐
跳转到: 导航, 搜索
Wikipedia-35x35.png 您可以在Wikipedia上了解到此条目的英文信息 Fritzing Thanks, Wikipedia.

Fritzing:是一个开源(GPL v3)电路图和电子设计自动化软件,支持 Arduino树莓派

图集

链接

分享您的观点
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱