Apache UIMA

来自开放百科 - 灰狐
(版本间的差异)
跳转到: 导航, 搜索
(图集)
(链接)
 
第14行: 第14行:
 
*[http://uima.apache.org/ Apache UIMA官网]
 
*[http://uima.apache.org/ Apache UIMA官网]
 
*[http://docs.huihoo.com/apache/uima Apache UIMA文档]
 
*[http://docs.huihoo.com/apache/uima Apache UIMA文档]
 +
*[http://wso2.com/library/articles/2015/03/integrating-apache-uima-with-wso2-complex-event-processor/ Integrating Apache UIMA with WSO2 Complex Event Processor]
  
 
[[category:natural language processing]]
 
[[category:natural language processing]]
 
[[category:apache]]
 
[[category:apache]]

2016年2月10日 (三) 02:32的最后版本

Apache UIMA 是IBM领导开发的无结构信息管理框架(Unstructured Information Management Architecture, UIMA)项目。它是一个组件架构和软件框架,可以实现对无结构化内容的分析,如:文本、视频和音频数据。

IBM Watson运行在UIMA框架之上,使用UIMA-AS作为它的scaleout基础设施。

[编辑] 用户

[编辑] 图集

[编辑] 链接

分享您的观点
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱