Erlang ecosystem

来自开放百科 - 灰狐
(版本间的差异)
跳转到: 导航, 搜索
(语言)
(语言)
第17行: 第17行:
 
*[https://github.com/alpaca-lang/alpaca Alpaca Functional programming]
 
*[https://github.com/alpaca-lang/alpaca Alpaca Functional programming]
 
*[http://docs.huihoo.com/erlang/conference/euc2016/LFE-A-Real-Lisp-in-the-Erlang-Ecosystem.pdf LFE - a real lisp in the Erlang ecosystem]
 
*[http://docs.huihoo.com/erlang/conference/euc2016/LFE-A-Real-Lisp-in-the-Erlang-Ecosystem.pdf LFE - a real lisp in the Erlang ecosystem]
*[http://elm-lang.org/ elm] [http://docs.huihoo.com/erlang/conference/sfbay2016/Phoenix-and-Elm-Making-the-Web-Functional-Panel-Discussion-Designing-With-Passion.pdf Phoenix and Elm – Making the Web Functional Panel Discussion: Designing With Passion]
+
*[http://elm-lang.org/ elm] [http://docs.huihoo.com/erlang/conference/sfbay2016/Phoenix-and-Elm-Making-the-Web-Functional.pdf Phoenix and Elm – Making the Web Functional]
  
 
==包管理==
 
==包管理==

2017年10月14日 (六) 06:06的版本

Erlang 生态系统

Awesome Erlang Awesome.png

目录

Erlang VM

操作系统

语言

包管理

数据库/驱动

消息事件

Web框架

数学

图计算

金融货币

企业应用

云计算

车联网

物联网

人工智能

安全加密

监控

桌面应用

游戏

音乐

图集

链接

分享您的观点
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱