Erlang ecosystem

来自开放百科 - 灰狐
(版本间的差异)
跳转到: 导航, 搜索
(数据库/驱动)
(游戏)
第86行: 第86行:
 
*[http://docs.huihoo.com/erlang/20/lib/wx-1.8.2/doc/html/ wxErlang] A port of [[wxWidgets]].
 
*[http://docs.huihoo.com/erlang/20/lib/wx-1.8.2/doc/html/ wxErlang] A port of [[wxWidgets]].
  
==游戏==
+
==游戏娱乐==
 
*[http://docs.huihoo.com/erlang/conference/euc2017/Maestro-Orchestrating-Large-Scale-Multiplayer-Games.pdf MAESTRO – Orchestrating Large Scale Multiplayer Games]
 
*[http://docs.huihoo.com/erlang/conference/euc2017/Maestro-Orchestrating-Large-Scale-Multiplayer-Games.pdf MAESTRO – Orchestrating Large Scale Multiplayer Games]
  

2017年10月14日 (六) 13:55的版本

Erlang 生态系统

Awesome Erlang Awesome.png

目录

Erlang VM

操作系统

语言

包管理

数据库/驱动

消息事件

Web框架

数学

图计算

金融货币

企业应用

云计算

车联网

物联网

人工智能

计算广告

安全加密

监控

桌面应用

游戏娱乐

音乐

图集

链接

分享您的观点
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱