Erlang ecosystem

来自开放百科 - 灰狐
(版本间的差异)
跳转到: 导航, 搜索
(并行计算)
(并行计算)
第60行: 第60行:
 
*[[OpenCL]] [https://github.com/tonyrog/cl OpenCL binding for Erlang]
 
*[[OpenCL]] [https://github.com/tonyrog/cl OpenCL binding for Erlang]
 
*[http://docs.huihoo.com/erlang/conference/euc2014/where-shall-i-parallelize.pdf Where shall I parallelize?]
 
*[http://docs.huihoo.com/erlang/conference/euc2014/where-shall-i-parallelize.pdf Where shall I parallelize?]
 +
*[http://docs.huihoo.com/erlang/conference/euc2014/the-parallelism-and-concurrency-landscape-where-does-erlang-fit.pdf The Parallelism and Concurrency Landscape]
  
 
==车联网==
 
==车联网==

2017年10月15日 (日) 15:16的版本

Erlang 生态系统

Awesome Erlang Awesome.png

目录

Erlang VM

操作系统

语言

包管理

数据库/驱动

消息事件

Web框架

数学

图计算

金融货币

企业应用

云计算

并行计算

车联网

物联网

Erlang/OTP = SDN + Big Data + IoT

人工智能

计算广告

安全加密

监控

桌面应用

游戏娱乐

音乐

图集

链接

分享您的观点
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱