Erlang ecosystem

来自开放百科 - 灰狐
(版本间的差异)
跳转到: 导航, 搜索
(语言)
(语言)
第17行: 第17行:
 
*[https://github.com/rvirding/lfe Lisp Flavoured Erlang (LFE)]
 
*[https://github.com/rvirding/lfe Lisp Flavoured Erlang (LFE)]
 
*[https://github.com/joxa/joxa Joxa] A Modern [[Lisp]] for the Erlang VM  
 
*[https://github.com/joxa/joxa Joxa] A Modern [[Lisp]] for the Erlang VM  
 +
*[https://github.com/basho/erlang_js erlang_js]
 
*[https://github.com/alpaca-lang/alpaca Alpaca Functional programming]
 
*[https://github.com/alpaca-lang/alpaca Alpaca Functional programming]
 
*[http://docs.huihoo.com/erlang/conference/euc2016/LFE-A-Real-Lisp-in-the-Erlang-Ecosystem.pdf LFE - a real lisp in the Erlang ecosystem]
 
*[http://docs.huihoo.com/erlang/conference/euc2016/LFE-A-Real-Lisp-in-the-Erlang-Ecosystem.pdf LFE - a real lisp in the Erlang ecosystem]

2017年11月13日 (一) 08:55的版本

Erlang 生态系统

Awesome Erlang Awesome.png

目录

Erlang VM

操作系统

语言

包管理

数据库/驱动

消息事件

Web框架

数学

图计算

金融货币

企业应用

云计算

并行计算

车联网

物联网

Erlang/OTP = SDN + Big Data + IoT

IoT for Better Homes, Better Buildings, Better Communities, Better Cities.

人工智能

计算广告

安全加密

监控

桌面应用

游戏娱乐

音乐

图集

链接

分享您的观点
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱