Erlang ecosystem

来自开放百科 - 灰狐
(版本间的差异)
跳转到: 导航, 搜索
(数据库/驱动)
(云计算)
第62行: 第62行:
  
 
==云计算==
 
==云计算==
 +
*[https://github.com/CloudI/CloudI CloudI] A Cloud at the lowest level!
 +
*[https://github.com/erlcloud/erlcloud erlcloud] AWS APIs library for Erlang
 
*[[Erlang cloud]]
 
*[[Erlang cloud]]
 
*[[ActorX]]
 
*[[ActorX]]
 +
*[https://github.com/undeadlabs/discovery Discovery]
  
 
==[[Parallel computing|并行计算]]==
 
==[[Parallel computing|并行计算]]==

2018年3月23日 (五) 16:54的版本

Erlang 生态系统

Erlang-90x90.gif

Awesome Erlang Awesome.png

目录

Erlang VM

操作系统

语言

包管理

数据库/驱动

消息事件

Web框架

数学

图计算

金融货币

企业应用

云计算

并行计算

车联网

物联网

Erlang/OTP = SDN + Big Data + IoT

IoT for Better Homes, Better Buildings, Better Communities, Better Cities.

人工智能

计算广告

安全加密

监控

桌面应用

游戏娱乐

音乐

图集

链接

分享您的观点
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱