Erlang ecosystem

来自开放百科 - 灰狐
(版本间的差异)
跳转到: 导航, 搜索
(语言)
(语言)
第14行: 第14行:
 
*[https://github.com/h4cc/awesome-elixir Awesome Elixir] [[image:awesome.png]]
 
*[https://github.com/h4cc/awesome-elixir Awesome Elixir] [[image:awesome.png]]
 
*[[Elixir programming language|Elixir]]
 
*[[Elixir programming language|Elixir]]
 +
*[https://github.com/trifork/erjang/ Erjang] A JVM-based Erlang VM
 
*[https://github.com/rvirding/lfe Lisp Flavoured Erlang (LFE)]
 
*[https://github.com/rvirding/lfe Lisp Flavoured Erlang (LFE)]
 
*[https://github.com/joxa/joxa Joxa] A Modern [[Lisp]] for the Erlang VM  
 
*[https://github.com/joxa/joxa Joxa] A Modern [[Lisp]] for the Erlang VM  

2017年11月7日 (二) 17:24的版本

Erlang 生态系统

Awesome Erlang Awesome.png

目录

Erlang VM

操作系统

语言

包管理

数据库/驱动

消息事件

Web框架

数学

图计算

金融货币

企业应用

云计算

并行计算

车联网

物联网

Erlang/OTP = SDN + Big Data + IoT

IoT for Better Homes, Better Buildings, Better Communities, Better Cities.

人工智能

计算广告

安全加密

监控

桌面应用

游戏娱乐

音乐

图集

链接

分享您的观点
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱