Natural language processing

来自开放百科 - 灰狐
(版本间的差异)
跳转到: 导航, 搜索
(链接)
(项目)
第18行: 第18行:
 
*[https://github.com/stanfordnlp Stanford NLP @ GitHub]
 
*[https://github.com/stanfordnlp Stanford NLP @ GitHub]
 
*[https://github.com/NLPchina NLPChina: 中国自然语言处理开源组织]
 
*[https://github.com/NLPchina NLPChina: 中国自然语言处理开源组织]
 +
 +
==NLU & Bot==
 +
*[https://github.com/Microsoft/BotBuilder Microsoft Bot Builder]
 +
*[https://github.com/gunthercox/ChatterBot ChatterBot] [[Python]]驱动
 +
*[https://github.com/botpress/botpress Botpress] The open-source bot platform, [[TypeScript]]和[[JavaScript]]驱动
 +
*[https://github.com/Urinx/WeixinBot WeixinBot] 网页版微信API,包含终端版微信及微信机器人
  
 
==文档==
 
==文档==

2018年12月29日 (六) 15:20的版本

Wikipedia-35x35.png 您可以在Wikipedia上了解到此条目的英文信息 Natural language processing Thanks, Wikipedia.

Natural language processing(简称NLP) 自然语言处理是人工智能和语言学领域的分支学科。

目录

简介

Deep Learning is becoming hot in Natural Language Processing

项目

NLU & Bot

文档

图书

图集

链接

分享您的观点
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱