KDE

来自开放百科 - 灰狐
跳转到: 导航, 搜索
Wikipedia-35x35.png 您可以在Wikipedia上了解到此条目的英文信息 KDE Thanks, Wikipedia.
Wikipedia-35x35.png 您还可以在维基百科上了解到此条目的中文信息 KDE 感谢, 维基百科.

KDE: 一个强大的桌面系统,基于 Qt 构建。

Kde-90x90.gif

Screenshots

Links

分享您的观点
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱