Erlang ecosystem

来自开放百科 - 灰狐
(版本间的差异)
跳转到: 导航, 搜索
(图集)
(操作系统)
第9行: 第9行:
 
==操作系统==
 
==操作系统==
 
*[http://hydros-project.org/ HydrOS] GPL v3 license.
 
*[http://hydros-project.org/ HydrOS] GPL v3 license.
 +
*[http://docs.huihoo.com/erlang/conference/sfbay2016/Erlang-On-NixOS-Managing-And-Releasing-Erlang-Systems-In-The-Cloud-With-A-Fully-Declarative-Package-Manager.pdf Erlang On NixOS Managing And Releasing Erlang Systems In The Cloud With A Fully Declarative Package Manager System] [https://nixos.org/nix/ Nix包管理器] [https://github.com/erlang-nix erlang-nix]
  
 
==语言==
 
==语言==

2017年10月18日 (三) 08:18的版本

Erlang 生态系统

Awesome Erlang Awesome.png

目录

Erlang VM

操作系统

语言

包管理

数据库/驱动

消息事件

Web框架

数学

图计算

金融货币

企业应用

云计算

并行计算

车联网

物联网

Erlang/OTP = SDN + Big Data + IoT

人工智能

计算广告

安全加密

监控

桌面应用

游戏娱乐

音乐

图集

链接

分享您的观点
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱