Erlang ecosystem

来自开放百科 - 灰狐
(版本间的差异)
跳转到: 导航, 搜索
(数据库/驱动)
第1行: 第1行:
 
[[Erlang]] 生态系统
 
[[Erlang]] 生态系统
 
+
[[文件:Erlang-90x90.gif|right]]
 
[https://github.com/drobakowski/awesome-erlang Awesome Erlang] [[image:awesome.png]]
 
[https://github.com/drobakowski/awesome-erlang Awesome Erlang] [[image:awesome.png]]
  

2018年3月23日 (五) 16:26的版本

Erlang 生态系统

Erlang-90x90.gif

Awesome Erlang Awesome.png

目录

Erlang VM

操作系统

语言

包管理

数据库/驱动

消息事件

Web框架

数学

图计算

金融货币

企业应用

云计算

并行计算

车联网

物联网

Erlang/OTP = SDN + Big Data + IoT

IoT for Better Homes, Better Buildings, Better Communities, Better Cities.

人工智能

计算广告

安全加密

监控

桌面应用

游戏娱乐

音乐

图集

链接

分享您的观点
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱