Amazon Redshift

来自开放百科 - 灰狐
跳转到: 导航, 搜索
Wikipedia-35x35.png 您可以在Wikipedia上了解到此条目的英文信息 Amazon Redshift Thanks, Wikipedia.

Amazon Redshift 是 Amazon 推出的数据仓库解决方案。

Amazon Redshift is based on PostgreSQL.

指南

图集

链接

分享您的观点
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱