GraphLab

来自开放百科 - 灰狐
跳转到: 导航, 搜索
Wikipedia-35x35.png 您可以在Wikipedia上了解到此条目的英文信息 GraphLab Thanks, Wikipedia.

GraphLab:一个面向机器学习的并行框架,C++编写,Apache v2许可协议。

图集

链接

分享您的观点
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱