Leiningen

来自开放百科 - 灰狐
跳转到: 导航, 搜索
Wikipedia-35x35.png 您可以在Wikipedia上了解到此条目的英文信息 Leiningen Thanks, Wikipedia.

Leiningen 是 Clojure 项目自动化工具。

指南

$ sdk install leiningen
$ lein new app my-stuff
$ cd my-stuff
$ lein repl
$ lein run

插件

链接

分享您的观点
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱