MIT/GNU Scheme

来自开放百科 - 灰狐
跳转到: 导航, 搜索
Wikipedia-35x35.png 您可以在Wikipedia上了解到此条目的英文信息 MIT/GNU Scheme Thanks, Wikipedia.

MIT/GNU Scheme

目录

简介

MIT/GNU Scheme 是 Scheme 编程语言的一种方言和实现。

Edwin 是 MIT/GNU Scheme 附带的一个内建的类 Emacs 编辑器。

功能

指南

Debian

$ sudo apt install mit-scheme
$ mit-scheme
1 ]=> (exit)
$ mit-scheme --edit

项目

图集

链接

分享您的观点
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱