Mach

来自开放百科 - 灰狐
跳转到: 导航, 搜索
Wikipedia-35x35.png 您可以在Wikipedia上了解到此条目的英文信息 Mach Thanks, Wikipedia.

Mac OS X的核心是基于Mach的Darwin.

GNU Mach 是 Mach 的一个实现.

链接

分享您的观点
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱