OpenSCAD

来自开放百科 - 灰狐
跳转到: 导航, 搜索
Wikipedia-35x35.png 您可以在Wikipedia上了解到此条目的英文信息 OpenSCAD Thanks, Wikipedia.
OpenSCAD

OpenSCAD

目录

简介

OpenSCAD = Code + CAD

OpenSCAD 是小众的函数式语言,用它来描述 3D 模型。

功能

指南

项目

文档

图书

图集

链接

分享您的观点
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱