Wiki markup

来自开放百科 - 灰狐
跳转到: 导航, 搜索
Wikipedia-35x35.png 您可以在Wikipedia上了解到此条目的英文信息 Wiki markup Thanks, Wikipedia.

Wiki markup language,Wiki标记语言,是一种轻量级标记语言,被用于撰写Wiki网页,例如维基百科,而且也是一个简单化的,非正统的,中间性的HTML。

分享您的观点
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱